Historikk

19. juli 2020

Det har vært flere forsøk på å etablere en organisasjon for grønne studenter. Det er først i senere tid at forsøkene har overlappet hverandre i tid og rom og at det gir mening å snakke om kontinuitet.

Ved Universitetet i Oslo har det vært kontinuerlig aktivitet siden stiftelsen våren 2009. Påfølgende vår ble det etablert et lokallag ved UMB (nå NMBU) på Ås, og våren etter det igjen, 23. februar 2011, ble det på samme sted avholdt nasjonalt årsmøte i et forsøk på å etablere Grønne studenter (GS) som en nasjonal organisasjon. Årsmøtet valgte et landsstyre av enkeltmedlemmer, men vedtekter ble ikke vedtatt.

Landsstyret (LS) fungerte som et interimstyre som først og fremst skulle legge grunnen bedre for etableringen av GS nasjonalt. GS fikk sin første delegat til MDGs landsmøte i 2011, da det ble gitt én delegat per påbegynte hundre medlemmer. Hvert lokallag hadde da en oversikt over sine medlemmer. Det har vært jobbet med å få på plass et nasjonalt medlemsregister helt siden 2011.

LS tok i løpet av 2011 initiativ til å stifte lokallag i Trondheim og Bergen. En representant fra LS besøkte ressurspersoner i de to byene som etterhvert bidro til etableringen av lokallag der.

Våren 2012 ble det besluttet å erstatte det årsmøtevalgte LS med et Landsråd bestående av representanter fra de ulike lokallagene. Nedleggelsen ble begrunnet med lite aktivitet og manglende ressurser til organisasjonsarbeid.

Formell stiftelse nasjonalt

Grønne studenter ble formelt stiftet på Chateau Neuf 2013. På dette stiftelsesmøtet ble det fastsatt vedtekter. GS fikk etter hvert en egen representant i Landsstyret til MDG og flere delegater til MDGs landsmøte. Ved utmålingen av antall delegater ble det nå lagt til grunn en intensjon om at hvert lokallag skulle få sin delegat.

Det ble i 2014 etablert lag i Stavanger, Tromsø og Lillehammer. I 2015 ble det etablert lag i Kristiansand. I 2016 ble det etablert lag i Harstad og Alta. Det har vært variabelt hvor stor aktiviteten har vært.

I 2022 var det lokallagene i Ås, Trondhjem og Bergen som har hatt mest aktivitet.