Grønne Studenters vedtekter

Sist revidert på Grønne Studenters landsmøte 5. mars 2023

§ 1 Stiftelse og navn

§ 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet 25.4.2013, eksisterer som organisasjon.

§ 1.2 Organisasjonens navn er Grønne Studenter (bokmål), Grøne Studentar (nynorsk) eller Rouná Studenttat (nordsamisk). Skriftlig skal navnet rettes etter tekstens språk, muntlig er navnene likestilt. Navnet forkortes til GS. På engelsk heter organisasjonen Green Students of Norway.

§ 2 Politisk organisasjon

§ 2.1 Grønne Studenter er Miljøpartiet De Grønnes (MDG) studentorganisasjon i Norge.

§ 2.2 Det politiske grunnlaget er gjeldende prinsipp- og arbeidsprogram for MDG, samt annen politikk vedtatt av MDG sitt landsmøte. Grønne Studenters landsmøte kan vedta egen politikk for GS.

§ 2.3 Dersom organisasjonen blir oppløst skal finansiell kapital og eiendeler overføres til MDG sentralt. Grønne Studenter regnes som oppløst dersom det ikke har blitt avholdt landsmøte inneværende og foregående år. Grønne Studenter kan også oppløses dersom to påfølgende ordinære landsmøter vedtar det med 2/3 flertall. Grønne Studenter kan ikke oppløses dersom 1/3 av lokallag skriftlig motsetter seg dette.

§ 3 Organisasjonens formål

§ 3.1 Å garantere for arenaer der man kan diskutere og utvikle grønn politikk, og gi studenter en kanal for politisk utfoldelse.

§ 3.2 Samle oppslutning for MDGs politikk blant studenter og fremme egne vedtak innad i MDG.

§ 3.3 Å arbeide for etisk og miljøvennlig drift og aktivitet ved de respektive lærestedene.

§ 4 Medlemskap

§ 4.1 Som medlem i Grønne Studenter den som er student, er minst 18 år, er registrert som student i Miljøpartiet De Grønnes medlemsregister og har gitt samtykke til å bli med i Grønne Studenter, betalt kontingent til Miljøpartiet De Grønne inneværende eller foregående år og ikke aktivt meldt seg ut.

§ 4.2 Personer som motsetter seg å være medlem av Miljøpartiet De Grønne kan bli medlem gjennom å være registrert som frivillig i NationBuilder, betale inn et beløp tilsvarende redusert medlemskontingent i Miljøpartiet De Grønne til Grønne Studenter inneværende år.

§ 4.3 Lokallagene kan selv avgjøre vilkår for hvem som kan stille til valg på lokallagets lister på utdanningsinstitusjonene.

§ 5 Avstemminger

§ 5.1 Kun medlemmer i GS har stemmerett ved møter.

§ 5.2 For å gjøre beslutninger i GS’ organer kreves det alminnelig flertall, altså et forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, der ikke annet er opplyst i vedtektene.

§ 5.3 Avstemminger foregår som hovedregel ved håndsopprekning eller fremvisning av eventuelle stemmekort. Ved personvalg og i saker som gjelder ansettelse skal det holdes skriftlig avstemming hvis én eller flere deltakere krever det, eller hvis det er mer enn én kandidat til vervet.

§ 5.4 Ved stemmelikhet skal det åpnes for ett innlegg for og ett innlegg mot, og deretter ny avstemming. Dersom dette ikke fører frem faller forslaget.

§ 6 Landsmøtet

§ 6.1 Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert år innen fristen for oppmelding av delegater til Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte. Dato(er) og sted fastsettes av arbeidsutvalget.

§ 6.2 Alle medlemmer kan delta på landsmøtet med delegatstatus. Arbeidsutvalget har muligheten til å fastsette en delegatavgift som medlemmer må betale for å kunne delta på landsmøtet med delegatstatus.

§ 6.3 Arbeidsutvalget skal kalle inn til landsmøtet senest fire uker før åpningsdagen. Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding, og formidles via epost til alle medlemmer. Sakspapirer sendes til delegatene senest én uke før landsmøtet.

§ 6.4 Frist for å sende inn saker og sende inn endringsforslag til vedtektene er to uker før åpningsdagen.

§ 6.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • konstituering
 • godkjenning av forretningsorden
 • godkjenning av dagsorden
 • årsmeldinger for GS’ sentrale organer
 • arbeidsplan
 • godkjenning av regnskap for foregående år
 • godkjenning av budsjett for inneværende år
 • valg av arbeidsutvalg
 • landsmøtets delegater til MDGLM-delegasjon. Resten av delegasjonene velges blant arbeidsutvalgets medlemmer av arbeidsutvalget selv. Delegasjonen bør ikke bestå av mer enn 60 prosent av verken arbeidsutvalgsmedlemmer eller landsmøtevalgte delegater.
 • valgkomité
 • øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til arbeidsutvalget før fristen.

§ 6.5.1 Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Konstituering
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Godkjenning av dagsorden
 • Årsmeldinger for GS’ sentrale organer
 • Arbeidsplan
 • Godkjenning av regnskap for foregående år
 • Godkjenning av budsjett for inneværende år
 • Valg av arbeidsutvalg
 • Landsmøtets delegater til MDGLM-delegasjon. Resten av delegasjonene velges blant arbeidsutvalgets medlemmer av arbeidsutvalget selv. Delegasjonen bør ikke bestå av mer enn 60 prosent av verken arbeidsutvalgsmedlemmer eller landsmøtevalgte delegater.
 • Valgkomité
 • Øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til arbeidsutvalget før fristen

§ 6.5.2 Landsmøtet kan behandle følgende saker:

 • Etiske retningslinjer
 • Vedtekter
 • Resolusjoner

§ 6.6 Arbeidsutvalget skal innkalle til ekstraordinært landsmøte hvis minst 1/3 av lokallagene eller 1/3 av medlemmene krever det. Arbeidsutvalget kan med 2/3 flertall innkalle til ekstraordinært landsmøte på eget initiativ. Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Ellers gjelder samme regler som for ordinært landsmøte.

§ 6.7 Alle verv er på valg hvert år. Kun medlemmer kan inneha verv i Grønne Studenter, med unntak av verv i valgkomiteen.

§ 7 Valgkomité

§ 7.1 Landsmøtet velger valgkomité bestående av minst tre medlemmer, og inntil tre nummererte varamedlemmer. Valgkomitéen velges for ett år av gangen, og sitter fra etter overgangsmøte mellom avtroppende og påtroppende medlemmer av valgkomitéen. Overgangsmøtet skal avholdes andre halvdel i juni. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

§ 7.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av landsmøtet. Arbeidsutvalget innstiller på valgkomité.

§ 7.3 Valgkomitéens innstilling skal være ferdig og gjøres tilgjengelig for medlemmer som er påmeldt til landsmøtet senest en uke før landsmøtets start.

§ 8 Arbeidsutvalget

§ 8.1 Arbeidsutvalget er det høyeste organet mellom landsmøtene. Organet har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, oppfølging av lokallag, revidering av budsjett og forbereder og innstiller saker for landsmøtet.

§ 8.2 Arbeidsutvalget skal minst bestå av en leder eller to talspersoner av forskjellig kjønn og generalsekretær. I tillegg kan det velges et antall ordinære faste medlemmer og varamedlemmer. Det skal etterstrebes geografisk spredning av medlemmer i AU og mer enn ett kjønn skal være representert. Arbeidsutvalget velges for ett år av gangen, og sitter fra etter overgangsmøte mellom avtroppende og påtroppende medlemmer av arbeidsutvalget. Overgangsmøtet skal avholdes andre halvdel i juni.

§ 8.3 Arbeidsutvalget møtes minst en gang annenhver måned og ellers når minst av de faste medlemmene krever det.

§ 8.4 Talspersonene/Leder har Landsmøtets tillit til å uttale seg på vegne av Grønne Studenter.

§ 8.5 “Leder/talspersoner og generalsekretær har særskilt ansvar for organisasjonens administrative og organisatoriske arbeid. Generalsekretær skal i tillegg følge opp økonomien i samråd med MDG.

§ 8.6 Arbeidsutvalget kan mellom landsmøtene supplere arbeidsutvalget etter innstilling fra valgkomiteen. Arbeidsutvalget kan kun vedta eller avslå valgkomiteens innstilling. 

§ 8.7 Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. Utenom møtene kan arbeidsutvalget fatte vedtak per e-post.

§ 9 Lokallag

§ 9.1 Ved opprettelse av et nytt lokallag av GS må det være minst tre personer som utgjør interimsstyret; en leder, en sekretær og en kasserer.

§ 9.2 Stiftelsesprotokollen skal signeres av to protokollunderskrivere og sendes til arbeidsutvalget.

§ 9.3 Lokallagene avholder årsmøte hvert kalenderår. Alle medlemmer tilknyttet lokallaget skal få formell innkalling til årsmøtet minst tre uker i forveien.

§ 9.4 Lokallagene fastsetter selv egne vedtekter. Disse skal ikke være i strid med gjeldende vedtekter for Grønne Studenters vedtekter.

§ 9.5 Hvis et lokallag blir oppløst, skal gjeld og fordringer gjøres oppfør øvrig kapital og eiendeler overføres til Grønne Studenter. Et lokallag regnes som oppløst dersom det ikke har avholdt årsmøte inneværende eller foregående år og ikke er ny oppstartet. 

§ 9.6 Dersom lokale vedtekter ikke er fastsatt eller mangelfulle skal lokallaget følge organisasjonens standardvedtekter i tillegg til vedtektene for Grønne Studenter.

§ 10 Eksklusjon

§ 10.1 Medlemmer av GS som åpenbart motarbeider organisasjonens formål og politiske linje, grovt bryter vedtekter og skriftlige retningslinjer eller som handler på en slik måte at det grovt kan skade organisasjonens omdømme, kan ekskluderes fra organisasjonen.

§ 10.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, medlemmer av arbeidsutvalget eller lokallag til arbeidsutvalget. Vedtak om eksklusjon krever minst 3/4 flertall i arbeidsutvalget.

§ 10.3 En person som er ekskludert fra organisasjonen kan søke Landsmøtet om å få igjen medlemskapet. Innvilgelse av søknaden krever vedtak med 2/3 flertall i Landsmøtet. Slik søknad kan bare fremmes en gang. 

§ 11 Åpenhet og møtekultur

§ 11.1 Alle medlemmer i GS har rett til å være til stede ved arrangementer, inkludert styremøter, i GS’ regi.

§ 11.2 Alle GS arrangementer er åpne for offentligheten, med mindre flertallet av de tilstedeværende medlemmene med stemmerett bestemmer at arrangementet skal være lukket for ikke-medlemmer.

§ 11.3 Alle beslutninger i GS skal referatføres og offentliggjøres. Det er anledning til å unndra deler av referater fra offentligheten av hensyn til personvern eller av andre tungtveiende hensyn.

§ 11.4 Landsmøtet og Arbeidsutvalget kan vedta å lukke møtet for andre enn delegater når det er nødvendig av hensyn til personvern eller av andre tungtveiende hensyn.

§ 11.5 De etiske retningslinjene er organisasjonens standard for hvordan medlemmene i Grønne Studenter opptrer seg imellom og utad, og som beskriver hvordan konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle medlemmer og ansatte i organisasjonen.

§ 12 Vedtektsendringer

§ 12.1 Endringer i disse vedtektene skal behandles på Landsmøtet og krever 2/3 flertall, avholdne stemmer telles ikke. Minimum 1/2 av de stemmeberettigede må avgi stemme for at endringsforslaget skal vedtas.

§ 12.2 Vedtektsendringer trer i kraft fra det tidspunktet Landsmøtet heves, med mindre Landsmøtet vedtar noe annet.